Avtalsrätt
Advokatfirman SIGMA tillhandahåller regelbundet kommersiella avtal till många olika företag och övriga organisationer i Sverige och utlandet i kommersiella sammanhang. Exempel på ärenden är strukturering av affärer samt upprättande och förhandling av stora samt komplexa avtal. Genom att kombinera detaljerad branschkunskap med hög kompetens inom avtalsrätt, eftersträvar Advokatfirman SIGMA att tillhandahålla en proaktiv insats och att uppnå klienternas mål på ett kostnadseffektivt sätt. 

Arbetsgivarfrågor och betalningsansvar 
Advokatfirman SIGMA hanterar olika typer av arbetsgivarfrågor och biträder vid tvister i arbetsgivarfrågor och betalningsansvar. Advokatfirman SIGMA lämnar också rådgivning i frågor rörande underentreprenörer, F-skatt, anställda, förmåner och optionsprogram m.m. 

Bolagsrätt 
Bolagsrätten genomsyrar samt präglar företagens organisation och dagliga verksamhet i så väl handels- och kommanditbolag som i aktiebolag. 

Advokatfirma SIGMA hanterar regelbundet frågor avseende kapitalanskaffning, ägarspridning, styrelseansvar, ägarstyrning, emissioner, joint ventures, konsortialavtal, generationsskiftesplanering, tvångsinlösen och skydd för minoritetsaktieägare. 

Fastighetsrätt
Advokatfirman SIGMA verkar som rådgivare/ombud i samband med köp och försäljning av alla typer av fastigheter/tomträtter samt fastighetstransaktioner genom bolagsförvärv eller fastighetsreglering m.m. Detta inbegriper analys, förhandling och framtagande av avtal m.m. Advokatfirman SIGMA biträder klienter även vid granskning av kommersiella hyresavtal och andra upplåtelseavtal. 

Företagsförvärv
Det finns många sätt att investera i, köpa eller sälja ett företag. Varje alternativ har sina för- och nackdelar som noggrant måste begrundas. För att underlätta beslutsprocessen har Advokatfirman SIGMA som en ledstjärna att beskriva komplicerade frågor på ett lättbegripligt, överskådligt och enkelt sätt. 

Advokatfirman SIGMA lägger stor vikt vid att skaffa kunskap om förvärvsobjektet och den bransch som det verkar inom. Det sker regelmässigt genom en due diligence-undersökning. 

Mervärdesskatt 
Förutom allmän rådgivning avseende mervärdesskatt, biträder Advokatfirman SIGMA klienter i processer avseende mervärdeskatt. Advokatfirman SIGMA utreder även specifika frågeställningar genom att besvara dessa i en promemoria. 

Obeståndsrätt 
Insolvensrätten, eller obeståndsrätten, är ett brett rättsområde som berör allt från rekonstruktionsåtgärder och konkurs till att bevaka fordringsägares rättigheter. För företag i en obeståndssituation finns ett insolvensrättsligt system som möjliggör omstrukturering, eller avveckling av verksamheten under ordnade former som exempelvis likvidation. Advokatfirman SIGMA biträder bl.a. vid ackord, betalningsanstånd och likvidationer m.m. Vi tillhandahåller även rådgivning i frågor avseende aktieägares och styrelseledamöters ansvar.  

Revisioner och skatteprocesser 
Skatteprocesser utgör en stor del av Advokatfirman SIGMA verksamhet. Advokatfirman SIGMA har mångårig erfarenhet av tvister inom samtliga skatteslag. Advokatfirman SIGMA biträder även klienter under pågående skatterevisioner. 

Skatt 
Advokatfirman SIGMA erbjuder en mångårig erfarenhet av skatterådgivning. Advokatfirman SIGMA hanterar samtliga skatteslag, såsom inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt, tull och punktskatter. Advokatfirman SIGMA har gedigen erfarenhet inom svensk och internationell skatterätt. Advokatfirma SIGMA medverkar vid utdelningsfrågor, generationsskiften, in- och utflyttningar, köp- och försäljningar av företag, nyetableringar, omstruktureringar, internprissättning m.m. 

Tvistlösning 
Vad gör du om ditt företag eller du privat blir stämd inför domstol eller skiljenämnd? Hur undviks långdragna och kostsamma processer? Hur fungerar medling av kommersiella tvister? Advokatfirma SIGMA ger dig alltid affärsmässigt väl övervägda lösningar och ser till att din tvist tas om hand på bästa möjliga sätt – oavsett om det sker genom rättegång i allmän domstol (tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen), i ett skiljeförfarande eller med alternativ tvistelösning (ADR). 

Verifierad av MonsterInsights